Gouda – Uit de onlangs gehouden enquête onder jeugdwerk betrokkenen, en gesprekken die partners van Jeugdwerk.info hadden, blijkt dat kerken moeite hebben om de relatie met jongeren te onderhouden. De lock-down heeft een enorme impact op iedereen en ook op onze jongeren en alle activiteiten vanuit kerken. Als jeugdwerk.info maken we ons zorgen over de betrokkenheid op jongeren en roepen kerken op hier aandacht voor te hebben.

Corona-impact

Vanaf maart 2020 staat onze wereld op zijn kop. Het corona-virus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan hebben een enorme impact, ook op jeugdwerk activiteiten en het geloof van jongeren. Deze situatie vroeg om een aanpak waar kerken tot dat moment nog nooit over nagedacht hadden. Als jeugdwerk.info zagen we twee reacties, enerzijds een grote creativiteit en daadkracht met nieuwe (online) werkvormen. We zijn echt onder de indruk van al die vrijwilligers die, ondanks de moeilijke tijd, nieuwe wegen hebben gezocht om in contact te blijven met de jeugd. Anderzijds zagen we ook een meer apathische houding waarbij alles gestopt werd en ontmoetingen wegvielen. Uit de inventarisatie die we gehouden hebben moeten we helaas concluderen dat dit met name zijn weerslag heeft gehad op de relatie en betrokkenheid van kerken op hun jeugd. Voor de start van het nieuwe jeugdwerk seizoen moet er dus goed nagedacht worden over het opbouwen of herstellen van de relaties met jongeren. 

Opstart

Omdat vanaf 1 juli de maatregelen voor ontmoeting verruimd zijn zie je dat er veel geïnvesteerd wordt in protocollen en regelzaken om weer diensten en vieringen te organiseren. Heel terecht maar we missen de aandacht voor kinderen, tieners en jongeren en een visie op welke manier het jeugdwerk wordt opgepakt.  Hoe worden de relaties met kinderen en jongeren, na zoveel maanden van geen tot nauwelijks contact, weer aangehaald? Waar staan de jongeren in hun denken en vragen over de coronacrisis en hun geloof? Op welke manier ontstaat er weer verbondenheid met de lokale gemeente die de afgelopen tijd ingewisseld is door online vieringen? Maar ook de vraag op welke manier ouders voldoende vertrouwen kunnen krijgen om hun kinderen te stimuleren voor het jeugdwerk gelet op de veiligheid. Als Jeugdwerk.info willen we kerken in de aanloop naar een nieuw seizoen daarom oproepen  hier goed over na te denken. Vanzelfsprekend zijn we beschikbaar, om waar nodig, te ondersteunen met onze expertise en het delen van ‘good practices’.

Afscheid 

Als Jeugdwerk.info gaan we een uitdagende tijd tegemoet omdat Wout Schonewille als initiatiefnemer afscheid zal nemen. Namens alle partners wil Martin de Groot hem hartelijk danken; ‘Wout is in 2016 gestart met Jeugdwerk.info vanuit een duidelijke visie en heeft de afgelopen tijd veel betekend in het uitbouwen van ons netwerk van zelfstandige experts. In dat opzicht zijn we Wout veel dank verschuldigd en zal het een groot gemis zijn om de komende tijd zonder hem verder te gaan’. Gelukkig is er binnen Jeugdwerk.info, onder de deelnemende partners veel kennis, ervaring en expertise aanwezig om de toekomst van Jeugdwerk.info met vertrouwen tegemoet te zien. 

Dat laatste wordt nadrukkelijk bevestigd door Wout; ‘de afgelopen tijd heb ik gemerkt dat Jeugdwerk.info staat als een stevig netwerk en uitgegroeid is tot een betekenisvolle organisatie in het kerkelijk jeugdwerk. Daarom kan ik ook met een gerust hart afscheid nemen en weer tijd vrijmaken voor nieuwe initiatieven. Natuurlijk zal ik het enorm missen omdat mijn hart nog steeds klopt voor God en voor jongeren en ik genoten heb van de samenwerking met collega’s.’ De komende maanden zal het bestuur nadenken over de invulling van het coördinatorschap,  tot die tijd is Martin de Groot als voorzitter aanspreekpunt.

‘Alleen en zonder collega’s is het soms echt taai’ is de reactie van veel jeugdwerkers die in dienst zijn van een lokale kerk. Jeugdwerkers werken vaak op eenzame plekken zonder team en een organisatie achter zich. Daarom heeft de Protestantse kerk in Nederland een overeenkomst gesloten met Jeugdwerk.info voor de werkbegeleiding van lokale jeugdwerkers.

Gouda – We zijn een stichting! Dat heeft het netwerk van Jeugdwerk.info gevierd aan het begin van 2019. Nadat er de afgelopen twee jaar stevig geïnvesteerd is in het christelijk jeugdwerk was het tijd voor een volgende stap: het oprichten van een stichting.

Stichting

Het Innovatieve Netwerk voor Freelancers en Onderzoek in christelijk jeugdwerk is gestart in 2017. Nadat het netwerk, van zelfstandige jeugdwerk professionals, twee jaar lang heeft samengewerkt in het jeugdwerk was het tijd voor een nieuwe fase. Met de Stichting Jeugdwerk.info is er een betere positie gevonden en laten we ook zien dat het initiatief duurzaam is. De huidige kartrekkers van Jeugdwerk.info vormen het bestuur, aangevuld met twee externen. Martin de Groot, Gert Schouten en Ramona van den Hoed zullen het netwerk vertegenwoordigen in het bestuur. Joanneke Vreeken is als penningmeester toegetreden en daarnaast zijn we nog op zoek naar een externe voorzitter.

Aanleiding

Het initiatief voor Jeugdwerk.info in januari 2017 is genomen door Wout Schonewille;  ‘gemeenten hadden behoefte aan een meer flexibele inzet van jeugdwerk professionals en tegelijk  wilden we als jeugdwerkers samen werken en elkaar scherp houden.’

Naast al het goede wat er al gebeurd door landelijke jeugdorganisaties en lokale jeugdwerkers biedt Jeugdwerk.info ‘a Boost’ door Advies, Begeleiding, Ontwikkeling, Onderzoek, Spreken en Trainen.

Activiteiten

De afgelopen twee jaar hebben zo’n 18 jeugdwerkers deel uitgemaakt van Jeugdwerk.info en elkaar ontmoet, bemoedigd en samen opdrachten uitgevoerd. Naast de ondersteuning van gemeenten uit verschillende christelijke stromingen worden er ook lokale jeugdwerkers begeleid door partners van Jeugdwerk.info. Daarnaast zijn er ook voor diverse landelijke jeugdorganisaties opdrachten uitgevoerd waardoor we een flexibele schil kunnen bieden met specifieke ervaring en kennis voor organisaties.

Plannen

Het komende jaar willen we onze activiteiten meer onder de aandacht brengen van kerken en gemeenten en waar mogelijk ook concepten ontwikkelen die een impuls geven aan kwalitatief goed jeugdwerk. Daarnaast willen we graag participeren in initiatieven voor professionalisering van jeugdwerkers. Als coördinator zal Wout Schonewille verantwoordelijk blijven voor de dagelijkse leiding van Jeugdwerk.info. ‘We blijven dienstbaar aan het christelijk jeugdwerk omdat ons hart klopt voor God en voor jongeren’.

 

ND: Jeugdwerker vaak eenpitter

Persbericht: ‘Begeleiding van jeugdwerkers essentieel’

Gouda – Jeugdwerk.info als nieuw initiatief in christelijk jeugdwerk gaat lokale jeugdwerkers begeleiden. Naast de vragen uit het werkveld voor begeleiding speelt ook mee dat JOP per februari geen inhoudelijke begeleiding meer gaat bieden. Een aantal ervaren jeugdwerkadviseurs wil de continuïteit van deze begeleiding, en daarmee de kwaliteit van het jeugdwerk in gemeenten, garanderen.

Begeleiding

Met het besluit van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in april 2016 is de reorganisatie van de Dienstenorganisatie in gang gezet. Consequenties van deze besluitvorming is dat naast het afscheid van de gemeenteadviseurs ook de begeleiding aan professionele jeugdwerkers stopt. JOP verzorgde zowel werkbegeleiding aan jeugdwerkers die vanuit de Dienstenorganisatie geplaatst zijn in lokale gemeenten, als aan jeugdwerkers die in dienst zijn van lokale gemeenten. Deze werkbegeleiding richtte zich op de persoonlijke coaching  en op inhoudelijke ondersteuning van het werkplan. Door de reorganisatie van de Dienstenorganisatie, kan JOP deze begeleiding vanaf februari 2017 niet meer verzorgen. In het najaar is hier door JOP op geanticipeerd door het leggen van contact met ervaren jeugdwerkadviseurs die als freelancers deze noodzakelijke begeleiding kunnen bieden.

Jeugdwerk.info

Met Jeugdwerk.info als Innovatief Netwerk voor Freelancers en Onderzoek wil Wout Schonewille als initiatiefnemer samen met Martin de Groot en Gert Schouten deze begeleiding aan jeugdwerkers gaan bieden. Hiermee proberen ze continuïteit te waarborgen zodat jeugdwerkers niet vastlopen door gebrek aan reflectie, professionele begeleiding en kennisontwikkeling. Naast de begeleiding van de professionele jeugdwerkers biedt Jeugdwerk.info ook Training, Begeleiding en Advisering aan kerken en gemeenten op het gebied van jeugdwerk waardoor er een integrale en structurele investering wordt gedaan in het christelijk jeugdwerk. Hierbij wil Jeugdwerk.info aanvullend zijn op al het goede wat er al gebeurt en biedt daarom een antwoord op de vraag naar meer flexibele inzet van deskundige jeugdwerkers.

 

Dubbele begeleiding

“Begeleiding van lokale jeugdwerkers is essentieel.” stelt Martin de Groot, freelance jeugdwerkadviseur. “Er ligt vaak een grote uitdaging voor de jeugdwerker. Lokale gemeenten huren immers niet voor niets een professional in om de vrijwilligers te ondersteunen. Met een helicopterview en inhoudelijke expertise kan Jeugdwerk.info  helpen om de afgesproken doelen te realiseren.” De werkbegeleiding die Jeugdwerk.info gaat bieden richt zich niet alleen op de jeugdwerker maar ook op de gemeente waar de jeugdwerker werkt. Juist omdat het jeugdwerk een samenspel is tussen bevlogen vrijwilligers en een professionele jeugdwerker richt de begeleiding zich op beide aspecten. Martin de Groot heeft een ruime ervaring bij zowel de werving en selectie maar ook bij de begeleiding van jeugdwerkers. Een aantal jaren heeft hij als jeugdwerkadviseur bij JOP diverse lokale jeugdwerkers begeleid. Omdat hij ook zelf jeugdwerker in een lokale gemeente is geweest, weet hij uit ervaring met welke uitdagingen jeugdwerkers te maken krijgen.

Kennisontwikkeling

Naast het samenspel van jeugdwerker en gemeente is de ontwikkeling van kennis van jeugdwerkers nodig voor de gewenste investering in het jeugdwerk. Gert Schouten: “Zonder ontwikkeling verdor je als jeugdwerker. Daarom moet je blijven groeien in kennis als jeugdwerker”.  Gert weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om te blijven ontwikkelen en jezelf telkens opnieuw op te laden. Niet alleen als regionale jeugdwerker op de Veluwe maar ook als jeugdwerkadviseur bij JOP heeft hij in de vele contacten met kerkelijke gemeenten gemerkt hoe belangrijk het is om te blijven investeren in kennisontwikkeling. Naast zijn inzet bij Jeugdwerk.info zal Gert als jeugdwerk specialist binnen de JOP hier ook blijvend in investeren.

Initiatief en team

Jeugdwerk.info is een initiatief van Wout Schonewille die als jeugdwerk expert op verschillende plekken heeft gewerkt en graag samen met ervaren collega’s blijvend wil investeren in christelijk jeugdwerk. Naast de samenwerking met Martin en Gert zijn er nog gesprekken met andere partners die Jeugdwerk.info verder vorm gaan geven.

Interview over Jeugdwerk.info

Leuk interview met Annemarie Biljard van ‘de nieuwe morgen’ bij GrootNieuwsRadio.

Klik hier om te luisteren.

 

RD: ‘Nieuw platform voor jeugdwerkers kerken’

Persbericht: ‘Nieuw initiatief voor christelijk jeugdwerk’

Gouda – Vanaf januari is een nieuwe beweging voor het christelijk jeugdwerk in Nederland gestart. Met een platform voor jeugdwerkers willen de initiatiefnemers de professionals in de kerk ondersteunen en aansluiten bij een meer flexibeler inzet in het jeugdwerk. Zowel gemeenten als de jeugdwerkers kunnen bij Jeugdwerk.info terecht voor advies en begeleiding.

Omdat ze het waard zijn
Het idee voor jeugdwerk.info ontstond toen duidelijk werd dat het inzetten van lokale jeugdwerkers door fiscale regelgeving problematisch werd. Landelijke jongerenorganisaties hebben steeds meer moeite met het inzetten van professionals door contractverplichtingen. Lokale gemeenten die een jeugdwerker zelf in dienst nemen kiezen helaas vaak voor korte contracten zonder meerjarig perspectief. Het gevolg is dat de continuïteit ontbreekt in het jeugdwerk en dat capabele jeugdwerkers ander werk moeten zoeken met meer perspectief.
Naast de beperkingen door wet en regelgeving wordt de inzet van jeugdwerkers, veelal HBO geschoolde professionals, nog te vaak gezien als vrijwilligerswerk. Werken in Gods koninkrijk wordt al snel pro-deo terwijl de meerwaarde en de impact van een goede jeugdwerker breed gedragen wordt. Naast kwaliteit door professionals pleit Jeugdwerk.info ook voor structurele aandacht voor het jeugdwerk: ‘Durf een koers uit te zetten voor de lange termijn en investeer in een nieuwe generatie gelovigen’.

Aanvullend en flexibel
Uitgangspunt voor Jeugdwerk.info is dat het aanvullend moet zijn op alle mooie dingen die al gebeuren in het jeugdwerk. Initiatiefnemer Wout Schonewille: ‘We zien dat er behoefte is aan meer flexibele inzet van jeugdwerkers en dat lukt vaak niet vanuit een organisatie. Jeugdwerkers die als één-pitters werken zijn kwetsbaar en verschralen snel doordat er te weinig interactie is met collega’s. Daarom bieden we een netwerk voor het delen van kennis en ervaringen en verzorgen we faciliteiten die freelancers ondersteunen’.
Christelijke gemeenschappen die op zoek zijn naar professionals kunnen bij Jeugdwerk.info terecht voor instructie, begeleiding en advies. Zowel incidenteel maar juist ook structureel voor de werkbegeleiding van de professionele jeugdwerkers die een gemeente werken.

Initiatief en team
Jeugdwerk.info is een initiatief van Wout Schonewille die als jeugdwerk expert gewerkt heeft als hoofd Kenniscentrum bij de HGJB, Coördinator bij STEP in Gouda en als docent jeugdwerk op de Wittenberg. Deze ervaring heeft hij verdiept door de master Jeugdstudies. Deze combinatie van ervaring en kennis wil hij graag inzetten voor het jeugdwerk in de gemeenten. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met een aantal ervaren jeugdwerkers om samen het team te vormen van Jeugdwerk.info omdat een breed draagvlak en gezamenlijke investering nodig is in het jeugdwerk.