In onze huidige samenleven zie je veel mensen zich druk maken over alles en nog wat: over je gezondheid, of anderen je aardig vinden, over de manier waarop je leidinggevende dingen regelt, over zinloos geweld, over problemen in het onderwijs. Ook binnen de kerk of misschien wel in je eigen gemeente kun je je zomaar druk maken over veranderingen of vernieuwingen die maar niet worden opgepakt of die in een veel te traag tempo vorm krijgen.

Inzichten van Stephen Covey, een Amerikaans organisatiepsycholoog, kunnen ons wellicht behulpzaam zijn om ons juist te focussen op de dingen waarin je wel iets kunt veranderen.

Hij onderscheidt twee gebieden, beter gezegd twee cirkels: 1) de cirkel van betrokkenheid (Circle of Concern) en 2) de cirkel van invloed (Circle of Influence).

Aan sommige zaken waar jij je druk over maakt kun je iets doen, maar aan lang niet alles. Binnen de ‘cirkel van betrokkenheid is de cirkel van invloed. Die geeft het gebied aan waarin je iets kunt veranderen. 

Wanneer je cirkel van betrokkenheid veel groter is dan je cirkel van invloed, dus wanneer jij je druk maakt over veel zaken waaraan je niets kunt veranderen, voel jij je op den duur boos, gefrustreerd of zelfs ziek. Bovendien krimpt je cirkel van invloed verder, omdat alle energie opraakt door zinloos getob. 

Het is dus veel productiever om je tijd en energie te richten op de cirkel van invloed en proberen die cirkel stapje voor stapje te vergroten.   

Ook als werker in de kerk of in de gemeente is het vruchtbaar om onderscheid te maken tussen de dingen die je wel kunt veranderen en de dingen die je niet (meteen) kunt veranderen. 

Een voorbeeld: 

Als jeugdwerker of jeugdambtsdrager wil je binnen je gemeente hard maken voor de gelijkwaardigheid en volwaardigheid van kinderen en jongeren als leden van de gemeente. Want je stoort je er al een tijd aan dat zij in de gemeente niet voor ‘vol’ worden aangezien, het zijn als het ware ‘tweederangs’ gemeenteleden en ze krijgen te weinig waardering voor wie ze zijn en wat ze kunnen bijdragen aan de gemeente. De gemeente wordt vooral bestuurd door de oudere generaties die te weinig interesse tonen in wat de jeugd kan bijdragen. 

Nu kun je proberen het gelijk groot aan te pakken en meteen de hele kerkenraad en de gemeente op sleeptouw te nemen om dit in korte tijd te veranderen. Echter misschien is het wel vruchtbaarder om hier eerst eens beginnen in het jeugdwerk van de gemeente mee te starten. Want juist binnen het jeugdwerk is je invloed wellicht het grootst. Samen met de leidinggevenden van de diverse jeugdwerkactiviteiten eens te kijken hoe je in gezamenlijkheid kunt werken aan een cultuur binnen het jeugdwerkdomein waar kinderen en jongeren als gelijkwaardige en volwaardige participerende gemeenteleden hun plek kunnen innemen. Bijvoorbeeld als er voor de kindernevendienst een andere methode moet komen beslist de leidinggeven hier niet alleen over, maar ga je samen met de kinderen op zoek naar wat anders. Je probeert wat proeflessen uit en je geeft de stem van de kinderen een plek in besluitvorming rondom de aanschaf van deze nieuwe methode.  

Zo zou je ook eens kunnen kijken hoe er één of twee tieners/jongeren actief in de jeugdraad zitting kunnen hebben zodat ze ook actief meedenken en meebeslissen over diverse zaken binnen het jeugdwerk. Een volgende stap zou kunnen zijn om tijdens een beroepingsprocedure voor een nieuw te beroepen predikant samen met de kerkenraad te kijken hoe één of twee jongeren een rol kunnen spelen in de beroepingscommissie. En zo bouw je stapje voor stapje aan een gemeentecultuur waar het straks heel gewoon is dat er kinderen en/of jongeren zitting hebben in de diverse commissies voor de gemeente brede activiteiten van je kerk.  

Door al deze mooie voorbeelden, eerst binnen het jeugdwerk, laat je de gemeente en kerkenraad iets zien van de toegevoegde waarde om kinderen en jongeren binnen het gemeenteleven te laten participeren op basis gelijkwaardigheid en volwaardigheid. Zo wordt je cirkel van invloed steeds iets groter en grote kans dat de kerkenraad en de gemeente steeds meer ruimte gaat bieden aan de veranderingen die je hiervoor op het oog had. 

 

Gert Schouten 

Jeugdwerkadviseur – verbonden aan Jeugdwerk.info