Identiteit.

Wie ben jij? Stel dat ik aan je omgeving zou vragen wat jou typeert, wat kenmerkend is voor jou, wat zou dan het antwoord zijn? Wat is je identiteit? Wat voor persoon ben je en hoe sta jij in het leven? Dat bepaalt je identiteit. Niet zozeer je mooie woorden, of instemmend geknik maar hoe anderen jou hebben leren kennen in je gedrag, in je ‘zijn’. Belijdende identiteit. Juist in je belijdenis, je geloofshouding en levensbeschouwing valt iets af te lezen van wie je bent, althans daar ga ik van uit. In je belijdenis geef je uiting van je afhankelijkheid van God, je geloofsvertrouwen. Het zegt iets over jouw geloof. Een belijdende identiteit is dus niet ‘dat wat jou onderscheid van anderen’. Belijden is niet reactionair op een ander, maar een uitroep van verwondering over Gods grote daden met jou.

Waarden en normen.

Je zou kunnen zeggen dat je belijdenis de ‘waarden’ zijn waar je bij leeft. De ‘waarheid’ waaruit je leeft. En op basis van die ‘waarden’ ga je ook handelen, stel je voor jezelf ‘normen’. Dat zijn de uitingen die zichtbaar zijn voor je omgeving, daaraan ontdek je jouw identiteit.

Overdracht.

Jouw motivatie om je hierop te bezinnen ligt hopelijk in je verantwoordelijkheid voor de kinderen die aan je zorg zijn toevertrouwt. Als opvoeder, ambtsdrager, catecheet of jeugdleider heb jij een taak gekregen bij de ontwikkeling van jeugd, bij de geloofsoverdracht. Is geloof dan over te dragen als een ‘pakketje waarheden’? Nee, want we belijden Gods vrijmachtig handelen ie zich niet laat dwingen in menselijke activiteit. Maar we hebben wel de dure plicht om onze verantwoordelijkheid uiterst serieus te nemen. En dat doen we door het vertellen van de grote daden van God aan een nieuwe generatie en hen op te voeden in de vreze van de HERE.

Inwijden.

Als het geen ‘pakketje’ is wat we kunnen overdragen wat is het dan wel? Misschien kunnen we beter spreken van ‘inwijden’. Onze kinderen, net als in het Oude Testament, wijzen op de stenen in de Jordaan. Hen net als bij Pesach laten participeren bij het slachten en eten van het lammetje. Ze laten proeven van de bittere kruiden en ongezuurde broden. Ze meenemen op de reis door de Thora en ze inscherpen om te ademen vanuit deze wet die tot het Leven leid.

Vraag.
Hoe kunnen wij onze kinderen inwijden in de belijdenis zodat zij hieraan hun identiteit ontlenen? Hoe vormen we een ‘moreel zelf’, ofwel een ‘belijdende identiteit’?

 1. Discipline
  In onze maatschappij lijkt discipline een vies woord te worden, het ruikt teveel naar indoctrinatie, naar het onderdrukken van de verlangens en behoeften van een kind. Naar mijn idee komt dit voort uit een volslagen naïef mensbeeld. Allereerst omdat ik geloof dat de mens uit zichzelf niet gericht is op het goede, en dat geldt niet minder voor kinderen. Daarbij zijn kinderen geen ‘volwassenen in zakformaat’ maar mensen in ontwikkeling die het verdienen om geleid te worden, die een ‘herder’ nodig hebben. Dat niet alle ‘herders’ hun kudde goed weiden en te weinig het belang van de, aan hun zorg toevertrouwde, schapen op het oog of hart hebben hoeft ons ook niet te verbazen maarmoet wel leiden tot verontwaardiging. Van herders mag verwacht worden dat zij het goede zoeken voor hun schapen. Van opvoeders mag verwacht worden dat zij hun kinderen, de kinderen van de gemeente, laten groeien in verantwoordelijkheid door hen te corrigeren en tegelijk te bemoedigen. Door naast de noodzakelijke ‘controle’ ook ‘steun’ te geven. Door structuur en richting te bieden zodat kinderen leren hoe zij moeten handelen in de verschillende situaties waarin zij komen. Door discipline te laten ontdekken als een tegengif tegen wisselende stemmingen en een gebrek aan volharding. En dit mag ook geconcretiseerd worden in de geloofsoverdracht aan kinderen. Discipline in leren, in verzamelen van kennis, in ontdekken wie God is, lijkt mij
  pure noodzaak om in te groeien in een belijdende identiteit.
 2. Gewoontevorming
  Vanuit de oefening in discipline welke geïnitieerd wordt door de opvoeders kunnen kinderen dan functioneren vanuit een gewoontevorming. Deze gewoontevorming geeft regelmaat zodat je kunt participeren in een sociale samenleving. Je kunt functioneren in een sociale omgeving die veelal gekenmerkt wordt door afspraken en regels om samen te leven. Een tweede aspect van gewoontevorming is matiging. Je leert je behoeften en verlangens te doseren zodat kinderen zich hierdoor niet laten controleren en daarmee zichzelf of anderen tekort doen of zelfs in gevaar brengt. Daarbij geeft het ook rust in een hectische tijd. Je hoeft niet bij elke stap die je zet opnieuw na te denken over de mogelijke keuzes die je kunt maken. Soms hoor je als reactie dat hiermee te weinig rekening wordt gehouden met de wensen van het kind zelf, het kan niet meer zelf nadenken. In mijn beleving is het juist onbarmhartig om kinderen over te laten aan zichzelf zodat ze elke keer opnieuw moeten kiezen, zichzelf moeten bewijzen met onzekerheid en faalangst als mogelijke gevolgen. Deze ‘gewoontevorming’ is niet indoctrinerend omdat het uiteindelijk als doelstelling heeft om kinderen te laten groeien tot verantwoorde mensen voor Gods aangezicht. Niemand wil dat zijn kinderen door het leven gaan als papegaaien zonder eigen identiteit. En juist de gewoontevorming bij het lezen van Gods Woord en het telkens weer de stilte zoeken om God te ontmoeten is een zeer goede gewoonte.
 3. Zelfregulering
  Vanuit de discipline die gevolgd wordt door gewoontevorming leren kinderen gedragingen vanuit waarden en normen zich eigen te maken. De effecten van de gewoontevorming, zoals regelmaat, matiging en rust, bieden de mogelijkheid aan het kind om eigen keuzes te maken voor zichzelf en in de interactie met de omgeving. Het kind is gegroeid tot een ver- antwoord-elijk mens. Typerend voor deze verantwoordelijkheid is de intrinsieke instemming. Het is een ‘belijdende identiteit’ geworden.

De ontwikkeling.

De vraag die we onszelf nu stellen is hoe wij de ‘belijdende identiteit’ kunnen laten aansluiten bij de ontwikkeling die kinderen, tieners en jongeren doormaken. Per leeftijdscategorie willen we dit in grote lijnen bespreken.

 • Kinderen: Ontdekken en aanvaarden
  De kinderleeftijd wordt getypeerd door de ontdekking van de vaardigheden en beperkingen van zichzelf. Dit kan leiden tot een conflict tussen ‘competentie en minderwaardigheid’. Voorop staat echter de kennismaking met zichzelf, de mensen om hen heen en de wereld waarin zij leven. Hier is ook geen kritische reflectie op maar deze ‘gegevens’ worden geaccepteerd en aanvaard. Waarbij andere visies, belevingen alsabsurd worden ervaren. Veelal ongenuanceerd wordt de mening van de opvoeder of de cultuur overgenomen. De focus van kinderen is vooral gericht op de werkelijkheid.
 • Tieners: Beoordelen en kiezen
  De focus in de tienerleeftijd verschuift van de werkelijkheid naar zichzelf, enig narcisme kan hen niet ontzegd worden. De waargenomen werkelijkheid, de visies en meningen worden beoordeeld. Veelal kritisch wordt hier op gereageerd, niet zozeer om het standpunt van de ander maar als toetsing van het eigen ego. Het is de fase van identiteitsontwikkeling: wie wil ik zijn? En uit de vele mogelijkheden en externe signalen wordt een eigen positie gekozen, een eigen identiteit ontwikkeld. Bij tiener is de focus vooral op het eigen ik.
 • Jongeren: Reflecteren en nuanceren
  Hier zie je de focus weer verschuiven naar buiten, vanuit de voorlopig ontwikkelde identiteit wordt gereflecteerd op de werkelijkheid. De omgeving wordt bekeken en vergeleken met eigen positie. Hierbij worden de stellige eigen standpunten die nodig waren voor identiteitsontwikkeling genuanceerd en worden ook de andere standpunten gerelativeerd en veelal in hun context geplaatst en daarmee genuanceerd. De ontmoeting met de ander is hierbij dus noodzakelijk. Bij jongeren is de focus vooral op de ander.

Identiteit in ontwikkeling.

Vanuit het bovenstaande kunnen we nu proberen om de ‘belijdende identiteit’ te laten aansluiten bij de ontwikkeling van de jeugd. Hierbij zal het proces van discipline, gewoontevorming en zelfregulering een curve zijn door de verschillende leeftijdscategorieën heen. Discipline past duidelijk meer bij kinderen, tieners zullen gestimuleerd moeten worden in gewoontevorming en zelfregulering past meer bij jongeren. Hiermee is dan ook een schets gegeven van de verschillende vormen van geloofsoverdracht voor de diverse leeftijdsgroepen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord